Заповнюючи заявку на кредит Ви погоджуєтеся з нашими правилами використання даних зазначиних у «Політиці конфіденційності».
Діючи вільно, підтверджуючи свою дієздатність, Користувач дає свою свідому згоду компанії Finovecs «Фізична особа підприємець Смірнов Антон Миколайович» (далі Компанія) на обробку своїх даних, включаючи свої персональні дані, технічні дані та контактні дані, на наступних умовах (далі - «Згода») :

1. Особи, яким я надаю Згоду (далі Оператори):
Фізична особа підприємець Смірнов Антон Миколайович
Зазначені вище особи надалі спільно іменуються «Оператори».

2. Обсяг даних, на які поширюється Згода:
Згода поширюється, в тому числі, на наступні дані: прізвище, ім’я, по батькові, дата та місця народження, громадянство, стать, вік, місце проживання (фактичне та адреса реєстраціі місця проживання), номер засобів зв’язку, у тому числі: номер телефону/факсу (в тому числі робочого, мобільного, номеру телефону за адресою реєстраціі місця проживання або фактичного проживання), адреса електронноі пошти, даних паспортного документа, або іншого документа, що посвідчує особу Користувача/паспортних даних або даних іншого документа, що посвідчує особу Користувача (в тому числі серіі, номеру, ким та коли видании документ, що посвідчує особу, а також всієі іншоі інформаціі, зазначеноі в такому/таких документі(-ах), ідентифікаціиний номер/реєстраціиний номер обліковоі картки, сімеиний стан, рівень освіти, спеціальність/професія, трудова діяльність (в тому числі, місце роботи, посада, стаж та досвід роботи), соціальний та маиновий стан, рівень доходів, фотографії, інформація про Користувача як про фізичну особу та/або фізичну особу-підприємця, та/або як представника іншоі особи, дані свідоцтва про державну реєстрацію фізичноі особи-підприємця, інші документи про підприємницьку діяльність фізичноі особи-підприємця, у т.ч. щодо иого системи оподаткування, даних щодо місця здіиснення підприємницькоі діяльності тощо), а також інша інформація, що стала відома, з документів, виданих на ім’я Користувача, у тому числі тих, що надані або будуть надані користувачем для укладення, зміни, розірвання, виконання Договору та/або документів, виданих на ім’я Користувача, у тому числі тих, що надані або будуть надані Користувачем як представником іншоі особи; та/або з підписаних Користувачем документів (в тому числі з); та/або з відомостеи, які Користувач надав та/або надасть в маибутньому, як в письмовіи, електронніи, так і в усніи формі (надалі – «Персональні дані»).

3. Цілі, в яких я надаю Згоду:
- оцінка моєї потенційної платоспроможності та інших факторів, що впливають на можливість укладення договорів між мною і Операторами;
- отримання звітів, що відносяться до моєї кредитної історії (включаючи її основну частину), і їх подальше зберігання відповідно до законодавства України;
- періодичне надання мені інформації про джерела і порядок одержання фінансової допомоги, що надається Операторами або іншими особами;
- надання мені інформації рекламного характеру про товари і послуги, що реалізуються Компанією \ Операторами і третіми особами;
- взаємодія Операторів з фінансовими організаціями, страховими компаніями та іншими особами в рамках реалізації проектів, спрямованих на пропозицію (надання) мені послуг чи інших продуктів будь-яких третіх осіб (включаючи проекти, які передбачають передачу відповідним особам моїх персональних даних);
- оптимізація внутрішніх бізнес-процесів Операторів і їх господарських практик (в тому числі, якщо така оптимізація передбачає передачу моїх персональних даних третім особам, які надають Операторам послуги технологічного, інформаційного, консультаційного або будь-якого іншого характеру);
- виконання договорів, укладених Операторами з третіми особами і передбачають використання моїх персональних даних з метою визначення взаємних прав і обов'язків сторін відповідних договорів (зокрема, якщо відповідні дані передаються контрагентам Операторів для цілей визначення розміру фінансових зобов'язань за такими договорами);
- періодичне доведення до відома третіх осіб інформації про проведені Компанією \ Операторами акціях і які надають їм послуги з використанням моїх персональних даних, отриманих в ході моєї участі в рекламних заходах і маркетингових акціях Операторів, а також розміщених за моєю ініціативою або з моєї згоди на їх сайтах.

Я підтверджую, що Оператори мають право використовувати мої персональні дані, а також інші контактні дані, надані мною Операторам, для взаємодії зі мною і іншими контактними особами за допомогою використання телефонного зв'язку, засобів електронної пошти, сервісів миттєвих повідомлень, соціальних мереж і будь-яких інших каналів комунікації, стали відомими Операторам.

4. Дії по обробці Даних:
- збір, запис, систематизація, накопичення і зберігання;
- уточнення (оновлення і зміна);
- витяг, використання (включаючи змішування) і передача третім особам (надання, надання доступу);
- поширення (в частині використання інформації, отриманої в ході моєї участі в рекламних заходах і маркетингових акціях, що проводяться Операторами, а так само розміщених за моєю ініціативою або з моєї згоди на їх сайтах);
- знеособлення, блокування, видалення і знищення.

Справжньою Згодою я підтверджую, що Оператори мають право приймати рішення, що породжують юридичні наслідки щодо мене і іншим чином зачіпають мої права і законні інтереси, на підставі автоматизованої і ручної обробки моїх персональних даних. Зокрема, на підставі виключно автоматизованої обробки моїх даних може бути прийнято рішення про надання (відмову в наданні) мені позики, про відкриття (відмову у відкритті) мікрофінансової лінії і відкритті (відмови у відкритті) рахунків в банківських установах.

Оператори мають право здійснювати передачу моїх персональних даних третім особам, включаючи транскордонну передачу персональних даних на території будь-яких іноземних держав (в тому числі держав, які не забезпечують належний захист прав суб'єктів персональних даних), якщо така передача відповідає зазначеним вище цілям обробки персональних даних. Зокрема, Оператори мають право передавати мої персональні дані зазначеним нижче категоріям організацій.
(1) Операторам мобільного зв'язку, фінансовим організаціям і іншим компаніям (оскільки вони надають Операторам інформацію, яка має значення для оцінки моєї потенційної платоспроможності та інших факторів, що впливають на можливість укладення договорів між мною і Операторами) і, зокрема, настуним основним партнерам і їх афілійованим особам.
(2) Фінансовим організаціям, а також іншим компаніям, з якими Оператори уклали партнерські угоди (оскільки дані особи отримують мої персональні дані в рамках реалізації проектів, спрямованих на пропозицію або надання мені послуг чи інших продуктів третіх осіб). Зокрема, в рамках реалізації відповідних проектів Оператори мають право передавати мої дані один одному.
(3) Провайдерам інфраструктурних та інших послуг (оскільки вони надають Операторам послуги технологічного, інформаційного, консультаційного або будь-якого іншого характеру, який передбачає отримання ними моїх персональних даних).
Та іншим особам зазначеним в «Політиці конфіденційності».

5. Термін, на який я надаю Згоду:
Справжня Згода дає Операторам і зазначеним вище особам право обробляти зазначені в цій Згоді категорії моїх персональних даних для досягнення перерахованих вище цілей протягом термінів обов'язкового зберігання документів, встановлених законодавством України, а також протягом 3-х (трьох) років після закінчення зазначених термінів. Досягнення деяких цілей обробки даних не позбавляє Операторів права обробляти зазначені в цій Згоді категорії персональних даних для досягнення інших цілей, зазначених вище.

6. Порядок відкликання Згоди:
Справжня Згода може бути відкликано мною шляхом подання письмової заяви Компанії за встановленою формою не менше ніж за 7 (сім) робочих днів до моменту відкликання Згоди.
Заява про відкликання справжньої Згоди може бути подано тільки мною особисто, для чого мені необхідно з'явитися в офісі Компанії з основним документом, що посвідчує мою особу, і подати співробітникові відповідну письмову заяву. Зазначеним способом може бути подано заяву про відкликання Згоди щодо всіх Операторів або заяву про відкликання Згоди щодо одного з них.
Справжня Згода щодо одного з Операторів може бути також відкликана шляхом подання відповідної заяви про відкликання Згоди за вказаною вище адресою відповідного Оператора (в ньому повинні бути вказані мої паспортні дані, а мій підпис на заяві має бути засвідчена нотаріально).

7. Додаткові умови Згоди:
У разі надання мною Компанії \ Операторам персональних даних третіх осіб я гарантую, що мною було отримано згоду цих осіб на передачу їх персональних даних Операторам і обробку ними цих персональних даних на умовах, передбачених цією Згодою.
У разі надання мною Операторам персональних даних третіх осіб під час відсутності їх згоди, а так само в разі надання мною Операторам персональних даних третіх осіб під виглядом моїх власних персональних даних, я зобов'язуюсь в повному обсязі компенсувати Компанії і Операторам збитки, завдані їм у зв'язку з обробкою таких персональних даних. Зокрема, я зобов'язуюсь відшкодувати заподіяну Компанії і Операторам збиток, що виразився в сумах цивільно-правових компенсацій або адміністративних штрафів, обов'язок зі сплати яких може бути покладена на Компанію або Операторів в зв'язку з обробкою персональних даних третіх осіб без отримання їх згоди.
Даним документом я окремо підтверджую свою згоду (в тому числі, щодо раніше направлених мені матеріалів) на надсилання мені реклами послуг Компанії, Операторів та інших осіб по мережах електрозв'язку, в тому числі за допомогою використання телефонного, факсимільного, рухливого радіотелефонного зв'язку будь-якими способами і в будь-якому обсязі.
Також окремо підтверджую свою згоду (в тому числі, щодо раніше можливо зібраних даних) на збір і обробку в вищевказаних цілях будь-якої технічної інформації. Компанія і Оператори мають право обробляти дані, автоматично отримують http-сервером в ході використання мною сайтів Компанії і Операторів (IP-адреса, вид операційної системи, статистика відвідувань окремих сторінок сайту і інша подібна інформація), інформацію, автоматично отримується при доступі до сайтів Компанії і операторів з використанням закладок ( "cookies"), а також інші дані, що характеризують мою активність в ході використання сайтів Компанії і операторів.