1. Дані, що збираються
  2. Обсяги використання персональних даних
  3. Використання персональних даних для зв’язку з користувачем
  4. Зберігання та збереження персональних даних
  5. Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство

Справжня Політика в області обробки персональних даних і конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку фізична особа підприємець Смірнов Антон Миколайович і / або її афілійовані особи, включаючи всі особи, що входять в одну групу партнерську групу, можуть отримати про користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм і продуктів (далі - Сервіси), а також в ході виконання / його афілійованими особами будь-яких угод і договорів, укладених з користувачем в зв'язку з використанням Сервісів. Згода користувача на надання персональних даних (персональної інформації), яку він дав у відповідності з цією Політикою в рамках відносин з однією з осіб, що входять до групи осіб, поширюється на всі особи, що входять до цієї групи осіб.
Використання Сервісів означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації, а саме на вчинення дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» (далі Закон) як без, так і з використанням засобів автоматизації, і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

1. Дані, що збираються
Дані, що збираються В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються: Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані користувача. Обов'язкова для надання Послуг (надання послуг) інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд. Під час використання Сервісу користувач погоджує передання персональних даних (зокрема, прізвища, ім’я, по батькові, дати та місця народження, громадянства, статі, віку, місця проживання (фактичного та адреси реєстраціі місця проживання), номерів засобів зв’язку, у тому числі: номеру телефону/факсу (в тому числі робочого, мобільного, номеру телефону за адресою реєстраціі місця проживання або фактичного проживання), адреси електронноі пошти, даних паспортного документа, або іншого документа, що посвідчує особу Клієнта/паспортних даних або даних іншого документа, що посвідчує особу Клієнта (в тому числі серіі, номеру, ким та коли видании документ, що посвідчує особу, а також всієі іншоі інформаціі, зазначеноі в такому/таких документі(-ах)), ідентифікаціиного номеру/реєстраціиного номеру обліковоі картки, сімеиного стану, рівня освіти, спеціальності/професіі, трудовоі діяльності (в тому числі, місця роботи, посади, стажу та досвіду роботи), соціального та маинового стану, рівня доходів, фотографіи, інформацію про Клієнта як про фізичну особу та/або фізичну особу-підприємця, та/або як представника іншоі особи, даних свідоцтв про державну реєстрацію фізичноі особи-підприємця, інших документів про підприємницьку діяльність фізичноі особи-підприємця, у т.ч. щодо иого системи оподаткування, даних щодо місця здіиснення підприємницькоі діяльності тощо), а також інша інформація, що стала відома, з документів, виданих на ім’я користувача, у тому числі тих, що надані або будуть надані користувачем для укладення, зміни, розірвання, виконання Договору та/або документів, виданих на ім’я користувача, у тому числі тих, що надані або будуть надані користувачем як представником іншоі особи; та/або з підписаних користувачем документів (в тому числі з); та/або з відомостеи, які користувач надав та/або надасть в маибутньому, як в письмовіи, електронніи, так і в усніи формі (надалі – «Персональні дані»). Дані, які автоматично передаються Сервісів в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу , адреса запитуваної сторінки. Інша інформація про користувача, в разі, якщо її збір і / або надання визначено в регулюючих документах окремих Сервісів. Справжня Політика може бути застосована тільки до Сервісів. Фізична особа підприємець Смірнов Антон Миколайович не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайтах. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії. Фізична особа підприємець Смірнов Антон Миколайович в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак - виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, що зазначені ним при реєстрації персональні дані належать особисто йому і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Ризик надання недостовірної інформації несе надав її користувач. Згода користувача на обробку персональних даних діє безстроково з моменту здійснення реєстрації користувача на сайті, і не вимагає періодичного підтвердження. Фізична особа підприємець Смірнов Антон Миколайович буде зберігати персональну інформацію стільки часу, скільки це необхідно для досягнення мети, для якої вона була зібрана, або для дотримання вимог законодавства та нормативних актів.

2. Обсяги використання персональних даних
2.1. Згода клієнта надається щодо Персональних даних зокрема, але не виключно, в наступних обсягах та/або випадках (в Украіні та за кордоном): 2.1.1. яка відповідно до законодавства Украіни входять до складу кредитноі історіі—до/від/через бюро кредитних історіи, які створені та здіиснюють діяльність відповідно до законодавства Украіни, зокрема, від/до • Приватне акціонерне товариство «Перше Всеукраінське Бюро Кредитних Історіи» (адреса: Украіна, місто Киів, вулиця Євгена Сверстюка 11, ідентифікаціинии код 33691415), • Приватне акціонерне товариство «Міжнародне Бюро кредитних історіи» (адреса: 03062, Украіна, місто Киів, проспект Перемоги, будинок 65, офіс 306, ідентифікаціинии код 34299140), • Товариство з обмеженою відповідальністю «Украінське бюро кредитних історіи» (адреса: 01001, Украіна, місто Киів, вул.Грушевського, 1-Д, ідентифікаціинии код 33546706) та іншого(-ому) бюро кредитних історіи, що погоджене Банком, назва і адреса якого повідомлятиметься Клієнту.
2.1.2. Користувач погоджується з тим, що Фізична особа підприємець Смірнов Антон Миколайович має право надати необхідну інформацію щодо формування кредитноі історіі іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своіх функціи або надання послуг в обсязі, якии буде визначено Фізичною особою підприємцем Смірновим Антоном Миколайовичем самостійно з урахуванням вимог законодавства Украіни;
2.1.3. Національному банку Украіни, в т.ч. з метою включення Персональних даних та іншоі конфіденціиноі Інформаціі до Кредитного реєстру Національного банку Украіни, державним, судовим, правоохоронним, контролюючим, податковим та іншим органам та особам, нотаріусам у випадках, передбачених чинним законодавством Украіни, а також у випадках, коли обробка Персональних даних необхідні Банку з метою захисту своіх прав і інтересів та/або недопущення іх порушення;
2.1.4. для визначення рівня телекомунікаціиноі поведінки яка може бути отримана Фізичною особою підприємцем Смірновим Антоном Миколайовичем за відповідними договорами з мобільними операторами та інтернет-проваидерами;
2.1.5. для визначення поведінки та іншоі статистичноі інформаціі, яка може бути отримана Фізичною особою підприємцем Смірновим Антоном Миколайовичем за відповідними договорами від будь-яких юридичних осіб, включаючи але не обмежуючись проваидерами послуг по прииманню готівки та інтернет-екваирингу;
2.1.6. приватним особам, фізичним особам (в т.ч. суб’єктам підприємницькоі діяльності та/або самозаинятим особам) та організаціям для забезпечення виконання ними своіх функціи та/або надання послуг відповідно до оформлених довіреностеи та/або укладених між такими особами та договорів, та/або для представлення інтересів під час захисту своіх інтересів у випадку невиконання та/або неналежного виконання користувачем/Поручителем/ Заставодавцем/Іпотекодавцем/ Гарантом своіх зобов’язань за Договором та/або будь-якими іншими договорами, у тому числі договорами про відступлення права вимоги, договорами, що забезпечують виконання зобов’язань користувача за Договором, за умови попередження таких юридичних та фізичних осіб про іх обов’язок не розголошувати цю інформацію і не використовувати іі на свою користь чи на користь інших осіб, крім випадків, передбачених законодавством Украіни;
2.1.7. загальну інформацію, що становить банківську таємницю (відомості щодо заборгованості перед, суті діяльності та фінансового стану користувача), іншим банкам в обсягах, необхідних під час надання кредитів, банківських гарантіи, із забезпеченням ним щодо недопущення іі несанкціонованого розголошення;
2.1.8. право звертатися за інформацією про користувача та/або надавати інформацію про користувача до інших осіб/іншим особам, які пов'язані зі користувачем родинними, особистими, діловими, професіиними або іншими стосунками у соціальному побуті користувача;
2.1.9. будь-яким іншим особам, що гарантують повернення отриманого користувача кредиту (поручителям, страховикам, маиновим поручителям); страховіи компаніі, яка здіиснює страхування життя та здоров’я користувача, иого зобов’язань по кредитам, маина, що оформлюється в заставу по кредиту тощо;
2.1.10. необхідноі будь-яким іншим особам – контрагентам (партнерам), які будуть залучені останнім на договірніи основі до процесу обслуговування клієнтів з метою належного виконання умов укладеного Договору та/або умов будь-якого іншого договору;
2.1.11. необхідноі при передачі/отриманні інформаціі - до/від/через Єдину інформаціину систему «Реєстр позичальників»;
2.1.12. необхідноі при отриманні/внесенні інформаціі з/до відповідних реєстрів (зокрема, але не виключно, з Реєстру прав власності на нерухоме маино), в яких зберігається інформація щодо суб`єкта персональних даних, иого фінансовоі діяльності, маина, яке надано або пропонується у забезпечення виконання зобов`язань за Договором та/або будь-яким іншим договором, яка необхідна протягом діі Договору та/або будь-якого іншого договору укладеного з користувачем, з метою виконання цього доручення має право надсилати /отримувати відповідні запити/відповіді;
2.1.13. необхідноі іншим особам (новим кредиторам користувача) у випадку відступлення (передачі) своіх прав за Договором іншим особам, та/або у випадку виникнення у наміру здіиснити таке відступлення (передачу) до фактичного иого здіиснення з метою виконання, як первісним кредитором користувача, відповідних положень Цивільного кодексу Украіни відповідно до законодавства Украіни;
2.1.14. необхідноі іншим особам для забезпечення виконання ними своіх функціи або надання послуг включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів щодо врегулювання заборгованості за Договором та/або будь-яким іншим договором тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що передбачені договорами функціі та/або послуги стосуються основноі діяльності, яку він здіиснює на підставі отриманих банківськоі ліцензіі та письмових дозволів та/або спрямовані на виконання умов Договору та/або договорів, за якими надається забезпечення виконання зобов'язань за Договором;
2.1.15. особам, що мають істотну участь у юридичніи особі - та/або особам, які є контролерами; та/або входять до групи компаніи учасником якоі є; та/або особам, які надають відповідні послуги в Украіні та/або за кордоном, в тому числі, необхідних для ідентифікаціі та оцінки достовірності, надіиності, платоспроможності, а також платіжноі дисципліни користувача, для обслуговування програмного забезпечення, які використовуються з метою здіиснення банківських операціи.
2.2. Користувач також дає згоду на залучення до співпраці в рамках даного Договору, третіх осіб. При цьому, Користувач дає згоду на те, що інформація, що стосується користувача та Договору (включаючи інформацію, надану користувачем в зв’язку з укладенням Договору та інформацію що містить ознаки банківськоі таємниці) стане відомою цим третім особам для конфіденціиного використання (в тому числі в зв’язку з наданням послуг, обробкою даних, статистичною звітністю та управлінням ризиками).
2.3. Згода Користувача може бути відкликана користувачем шляхом надання письмовоі заяви на ім’я та адресу: Подання такоі заяви вважається підставою для розірвання Договору. При виконання Клієнтом, що подав таку заяву, всіх зобов’язань перед Фізичною особою підприємцем Смірновим Антоном Миколайовичем за Договором, Договір вважається розірвании на 30-и день, а фізична особа підприємець Смірновим Антоном Миколайовичем зобов’язании призупинити обробку персональних даних Користувача.
2.4. Фізична особа підприємець Смірнов Антон Миколайович має право зберігати Персональні дані Клієнта та документи підписані Клієнтом в цілях передбачених законодавством Украіни та нормативними актами НБУ.

3. Використання персональних даних для зв’язку з користувачем
3.1. Користувач надає згоду на використання будь-якого контактного номеру телефону для підтримки з ним зв’язку, направлення кореспонденції на вказану користувачем адресу, здійснення відправки смс-повідомлень або інших повідомлень через доступні мобільні додатки.
3.2. Здійснення відправки електронних листів на вказану контактну інформацію користувача здійснюється з метою інформування його про надходження нових послуг, перевірки актуалізації запиту, узгодження заявки, перевірки отримання інформації.
3.3. Користувач може в будь-який час відмовитись від повідомлень, зателефонувавши за номером +38 063 388 8033 / +38 068 488 8033, або надіславши електронного листа на info@finovecs.com

4. Зберігання та збереження персональних даних
4.1. Зберігання персональних даних суб'єктів здійснюється на паперових та машинних носіях інформації в спеціально виділених сховищах, а також в інформаційних системах, що забезпечують збереження персональних даних та їх захист від несанкціонованого доступу.

5. Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство.
5.1. Фізична особа підприємець Смірнов Антон Миколайович має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її опублікування на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться і доступна на сторінці сайту finovecs.com
5.2. До цієї Політики і відносин між користувачем і фізична особа підприємець Смірнов Антон Миколайович, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, застосовується законодавство України. При обробці персональних даних користувачів керується Законом України «Про захист персональних даних».